ANBI jaarverslag 2022

ANBI jaarverslag 2022


Stichting JEW Jaarverslag 2022

Contactgegevens

 • Website: joodserfgoedwageningen.nl
 • Email: info@joodserfgoedwageningen.nl
 • Adres: Nassauweg 16, 6703 CH Wageningen
 • Telefoon: ‭(06) 24 20 20 02‬

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden in 2022

 • Voorzitter
  • M. Bino-Meijers
 • Secretaris/penningmeester
  • T.J.H. Dillissen tot 22-02-2022 
  • J. Meijer vanaf 22-02-2022
 • Vice-voorzitter: E.C. Rookmaaker vanaf 25-04-2022
  (allen: gezamenlijk bevoegd)

De doelstelling

 Volgens onze statuten art.2 De stichting heeft ten doel:

 • de instandhouding van gedenktekens ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen leden van de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
 • het bevorderen van instandhouding, herstel of restauratie van alle goederen die gerelateerd zijn aan de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
 • het bevorderen van de mondelinge en schriftelijke vastlegging van al hetgeen verband houdt met de Joodse gemeenschap in Wageningen en omstreken;
 • de stichting heeft niet ten doel het maken van winst;
 • voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.

Het beleid van de stichting JEW is gericht op het levend houden van het Joodse aandeel van de Wageningse samenleving en omgeving in het verleden

Het beleidsplan

 • Het inventariseren van die aspecten uit het verleden van het Joodse leven in Wageningen die een bijzondere plaats in de samenleving hebben vervuld.
 • De aspecten weer bekend maken, middels publicaties, evenementen en andere initiatieven bij de Wageningse bevolking en andere belangstellenden.
 • Het verwerven van inkomsten door middel van het creëren en onderhouden van een vriendenkring.
 • Aanschrijven van subsidieverleners voor de diverse projecten.
 • Beheren van de gelden die zijn ontvangen voor de projecten en verantwoording afleggen van de gebruikte gelden aan allen die aanspraak kunnen maken op het recht deze gegevens te kennen.
 • Alle ontvangen gelden worden gebruikt voor de hierboven vermelde doelen, in het bijzonder onze projecten. 

Het beloningsbeleid

Volgens onze statuten art.4 lid 5: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

1- Memorboek II. Joods Wageningen en de Tweede Wereldoorlog, Een kroniek en een herinnering

De verzameling van de stukken die geschreven zijn is gebundeld en geredigeerd door Francine Püttmann. Stg Joods Erfgoed heeft een ISBN nummer aangevraagd en zal daardoor een (bescheiden) uitgever zijn.

2- Open Joodse Huizen

Op zondagmiddag, 1 mei 2022 vond Open Joodse Huizen-Huizen van Verzet weer plaats: kleinschalige bijeenkomsten om te herinneren en te herdenken. Het Joodse leven van voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog en het verzet staan centraal. Op de plek waar de geschiedenis zich afspeelde vertelden huidige bewoners, getuigen nazaten, oude en nieuwe buurtgenoten, kenners en belangstellenden persoonlijke verhalen over vervolging, verzet en bevrijding.

Het programma werd georganiseerd door de 4MeiWerkgroep en Stichting Joods Erfgoed Wageningen in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier Amsterdam.

3- Bronzen maquette synagoge Wageningen

In 2022 zijn voorbereidingen getroffen voor het ontwerpen van een bronzen maquette van de synagoge van Wageningen die tot 10 mei 1945 stond aan de Walstraat (hoek Plantsoen) in Wageningen. 

Met het verdwijnen van dit gebouw is nauwelijks besef dat er een synagoge in Wageningen heeft gestaan. De synagoge is waarschijnlijk de enige synagoge in Nederland die door Hollands artillerievuur (vanaf de Grebbeberg) is verwoest. 

De synagoge getuigde van het bloeiende, lokale en regionale Joodse leven van weleer in Wageningen en omgeving. Een tastbare herinnering d.m.v. een bronzen maquette aan de Walstraat zou op zijn plek zijn om dit “gat” in de geschiedenis te vullen, zodat het verhaal in herinnering blijft en doorgegeven kan worden ook aan de komende generaties.

4- Bijeenkomst Auschwitz Memorial Day

De bijeenkomst van Auschwitz Holocaust memorial Day aan de Walstraat bij het Joodse monument de Levenspoort heeft opneiuw niet plaatsgevonden in verband met corona-beperkingen. De herdenking is normaal gesproken rondom 27 januari 2022.


Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording zie onderstaande tabel.

Er heeft over 2022 een controle plaatsgevonden en de boeken en bescheiden zijn in orde bevonden.

Jaarrekening 2022
Stichting Joods Erfgoed Wageningen

Datum: 06-03-2023          

Balans

1 jan 2022   31 dec 2022
             
Code Omschrijving Activa Passiva   Activa Passiva
1020 Rabobank betaalrekening 703,12     1.302,08  
1030 Rabo bedrijfsplus 23.501,67     19.000,00  
1400 Eigen Vermogen   24.204,79     9.204,79
2010 Reservering 2013 voor uitgave boek JEW en de Tweede Wereldoorlog         15.000,00
          3.902,71  
  Totaal 24.204,79 24.204,79   24.204,79 24.204,79

Het eigen vermogen op 1 jan 2023 bedraagt na aftrek saldo (€ 9.204,79 - € 3.902,71 =) € 5.302,08

Winst & verlies 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Code

Omschrijving

Verlies Winst      
4270

Bankkosten

178,69        
4500

Kosten website en mail

145,20        
4510 Reclame en (rouw)advertenties 473,79        
4520 Representatie, bloemen 23,95        
4590

Overige verkoopkosten

129,06        
4810

Accountants- en administratiekosten

23,05        
8600

Giften en jaarbijdragen vrienden van Stg JEW

  105,00      
5002

Kosten Boek Hier ligt begraven

1.086,73        
8002

Omzet boek Hier ligt begraven

  52,50      
5011

Kosten maquette

1.998,33        
 

Saldo verlies

  3.901,30      
 

Totaal

4.058,80 4.058,80      

Check aansluiting Balans op W&V rekening

saldo

W&V rekening

  3.901,30      
saldo

Balans

  3.902,71      
 

Verschil

  -1,41      
Bij: rente 2021 (bankafschrift 1 jan 2022)
  1,41      
Aansluiting, dat wil zeggen het saldo = 0
  0,00